Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany


Prejdi na obsah

Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany - definícia
Názov spoločenstva: Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany
Sídlo spoločenstva: Prídavková 9, 083 01 Sabinov
Forma spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zák. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Registračné číslo v registri pozemkových spoločenstiev: R-0034
/PO(SB)
Dátum zápisu do registra: 16. 05. 2014
IČO: 42381347
DIČ: 2024098945

Výbor:

Ing. Vincent Mikula - predseda
Ing. Július Pavlovský - podpredseda
Ing. Gabriela Huková - tajomník
Vincent Matija ml. - člen
Miroslav Petija - člen

Dozorná rada:

Peter Petia - predseda
Ján Maťaš - člen
Jaroslav Palenčár - člen

V súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Valné zhromaždenie konané dňa 23.02.2014 odsúhlasilo transformáciu našej spoločnosti, ktorá doposiaľ vystupovala ako spoločnosť bez právnej subjektivity na spoločnosť s právnou subjektivitou. Táto transformácia sa uskutočnila rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia LS Petija a spol Orkucany dňa 23. februára 2014, ktoré bolo overené prizvaným notárom. Na základe tejto transformácie uverejňujeme na tejto webovej stránke dokumenty, ktoré sú potrebné k transformácii na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva schválená na Valnom zhromaždení.
Stanovy pozemkového spoločenstva schválené na Valnom zhromaždení.
Zápisnica z Valného zhromaždenia overená notárom.

Potvrdenie o zápise do registra pozemkovýc spoločenstiev s právnou subjektivitou.


Výbor LPS Petija a spol. Orkucany zároveň uverejňuje Zoznam nezistených vlastníkov nehnuteľností.

Zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke podiely bude spravovať Slovenský pozemkový fond

....................................................................................................................................

Ako postupovať pri dedičskom konaní
Návrh na prejednanie novoobjaveného majetku
PRISTÚPENIE K ZMLUVE O SPOLOČENSTVE
....................................................................................................................................
Tlačivá na výdaj palivového dreva pre vlastníkov na rok 2016
....................................................................................................................................
Tlačivá na výdaj úžitkového dreva pre vlastníkov na rok 2016
....................................................................................................................................

Dôležité linky

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

....................................................................................................................................

Aktuality
....................................................................................................................................

POZVÁNKA

srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

Lesné pozemkové spoločenstvo PETIJA a spol. Orkucany, ktoré sa uskutoční:


24.02.2018 /Sobota/ o 14:00 hodine v Kultúrnom dome Orkucany


Program
:
1.Prezentácia
2.Otvorenie zhromaždenia
3.Voľba:
a. Mandátovej komisie
b. Zapisovateľa zápisnice
c. Overovateľov zápisnice
d. Návrhovej komisie
e. Volebnej komisie
4.Správa mandátovej komisie
5.Schválenie programu VZ – LPS
6.Správa predsedu výboru LPS za rok 2017 – p. Mikula
7.Správa finančného hospodára za rok 2017 – p. Semanová
8.Správa lesného hospodára za rok 2017 – OLH p. Palenčár
9.Správa dozornej rady za rok 2017 – p. Petia
10.Rozpočet na rok 2018 - p. Pavlovský
11.Voľba orgánov spoločnosti - Výbor a dozorná rada
12.Diskusia - rôzne
13.Prestávka
14.Návrh a schválenie uznesenia zo zhromaždenia
15.Ukončenie zhromaždenia

Pozvánku na Valné zhromaždenie a príslučšné dokumenty si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 24.02.2018 - uverejnená na internetovej stránke 30.01.2018

Finančná správa za rok 2017 -
uverejnená na internetovej stránke 13.02.2018

Rozpočet na rok 2018 -
uverejnená na internetovej stránke 17.02.2018

Inventarizačná správa za rok 2017 -
uverejnená na internetovej stránke 13.02.2018 ....................................................................................................................................

Príslučšné dokumenty z VZ konaného dňa 04.03.2017 si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 04.03.2017 - uverejnená na internetovej stránke 07.02.2017

Inventarizačná správa za rok 2016 - uverejnená na internetovej stránke 01.03.2017Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 04.03.2017 :

Príloha 1: Správa mandátovej komisie

Príloha 2:
Správa predsedu výboru LPS za rok 2016

Príloha 3: Správa finančného hospodára za rok 2016

Príloha 4: Správa lesného hospodára za rok 2016

Príloha 5: Správa dozornej rady za rok 2016

Príloha 6: Rozpočet na rok 2017

Príloha 7: Uznesenie VZ

....................................................................................................................................

Príslučšné dokumenty z VZ konaného dňa 30.01.2016 si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 30.01.2016 - uverejnená na internetovej stránke 31.12.2015

Finančná správa za rok 2015 -
zverejnená 05.01.2016

Rozpočet na rok 2016 -
uverejnený na internetovej stránke 21.01.2016

Inventarizačná správa za rok 2015 -
uverejnená na internetovej stránke 11.01.2016

Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 30.01.2016


Uznesenie z VZ LPS konaného dňa 30.01.2016

....................................................................................................................................

Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 15.03.2015 :

Príloha 1: Správa mandátovej komisie

Príloha 2:
Kontrola uznesení z predošlých VZ za rok 2014

Príloha 3: Správa finančného hospodára, rozpočet na rok 2015

Príloha 4: Plán činnosti na rok 2015

Príloha 5: Správa volebnej komisie

Príloha 6: Návrh výboru LPS na schválenie do Uznesenia VZ

Príloha 7: Uznesenie VZ

....................................................................................................................................

Zápisnica z VZ LPS konaného dňa 28.12.2014 :

Príloha 1: Uznesenie z VZ LPS konaného dňa 28.12.2014

Príloha 2:
Finančná správa za rok 2014

Príloha 3: Správa OLH za rok 2014

Príloha 4: Správa Dozornej rady za rok 2014

Príloha 5: Návrh do uznesenia

....................................................................................................................................
Výberové konanie na ťažbu drevnej hmoty
>>> pre bližšie informácie kliknite tu <<<

Úvod | Kontakty | Komentáre | LS Orkucany | Pre vlastníkov | Mapa stránky

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu