Lesné pozemkové spoločenstvo Petija a spol. Orkucany


Prejdi na obsah

Oznámenia

LS Orkucany

.................................................................................................................................................................................................................

POZVÁNKA

pre všetkých členov spoločnosti a rodinných príslušníkov na akciu

"Lesné chodníčky"Miesto a čas stretnutia: 16.05.2015 8:00 pri predajni COOP JEDNOTA v Orkucanoch


Program
:
8:15 - odchod do lesa od COOP JEDNOTA, preprava na vlastné náklady autom.
9:00 - otvorenie a prechod lesným chodníčkom
12:00 - čas pre občerstvenie, ktoré si zabezpečuje každý sám a podávanie guľáša z diviny sponzorované Lesnou spoločnosťou.

.................................................................................................................................................................................................................

POZVÁNKA

srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

Lesné pozemkové spoločenstvo PETIJA a spol. Orkucany, ktoré sa uskutoční:


28.12.2014 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v Kultúrnom dome Orkucany


Program
:
1.Prezentácia
2.Otvorenie zhromaždenia
3.Voľba:
a. Zapisovateľa zápisnice
b. Overovateľov zápisnice
c. Mandátovej komisie
d. Návrhovej komisie
4.Správa mandátovej komisie
5.Schválenie programu VZ – LPS
6.Správa činnosti LPS za rok 2014 – predseda výboru LPS
7.Správa finančného hospodára za rok 2014 – p. Hambaleková
8.Správa lesného hospodára za rok 2014 – OLH p. Palenčáráva
9.Správa dozornej rady za rok 2014 – predseda DR LPS
10.Prestávka - rôzne
11.Návrh uznesenia zo zhromaždenia
12.Ukončenie zhromaždenia

Pozvánku na Valné zhromaždenie a príslučšné dokumenty si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaždenie 28.12.2014 - uverejnená na internetovej stránke 03.12.2014

Finančná správa za rok 2014 do 01.07.2014 -
zverejnená 21.12.2014

Finančná správa za rok 2014 od 01.07.2014 -
oprava zverejnená 21.12.2014

Inventarizačná správa za rok 2014 -
zverejnená 21.12.2014

.................................................................................................................................................................................................................

BRIGÁDA

SOBOTA - 26.04.2014 o 8:00 je odchod z pred obchodu COOP JEDNOTA v ORKUCANOCH.
Brigáda je zameraná na prerezávku smrekového porastu, pričom je potrebný jeden člen z čiastky spolu cca. 15 ľudí.
Kto môže nech si so sebou zoberie rukavice a sekeru. V prípade zlého počasia bude brigáda presunutá na iný termím.


.................................................................................................................................................................................................................

V súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Valné zhromaždenie konané dňa 23.02.2014 odsúhlasilo transformáciu našej spoločnosti, ktorá doposiaľ vystupovala ako spoločnosť bez právnej subjektivity na spoločnosťť s právnou subjektivitou. Táto transformácia sa uskutočnila rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia LS Petija a spol Orkucany dňa 23. februára 2014, ktoré bolo overené prizvaným notárom. Na základe tejto transformácie uverejňujeme na tejto webovej stránke dokumenty, ktoré sú potrebné k transformácii na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.


Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva schválená na Valnom zhromaždení.
Stanovy pozemkového spoločenstva schválené na Valnom zhromaždení.
Zápisnica z Valného zhromaždenia overená notárom.
Potvrdenie o zápise do registra pozemkovýc spoločenstiev s právnou subjektivitou.


.................................................................................................................................................................................................................


POZVÁNKA

srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

Lesná spoločnosť PETIJA a spol. Orkucany, ktoré sa uskutoční:


23.02.2014 /Nedeľa/ o 14:00 hodine v Kultúrnom dome Orkucany


Program
:
1.Otvorenie zhromaždenia
2.Návrh na schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Návrh na schválenie jednotlivých komisií – návrhová, volebná a mandátová komisia
4.Schválenie nového úplného znenia Zmluvy o založení spoločenstva
5.Schválenie stanov spoločenstva
6.Voľba orgánov: výboru a dozornej rady
7.Rôzne
8.Návrh uznesenia zo zhromaždenia
9.Ukončenie zhromaždenia

Vaša účasť je nevyhnutná, nakoľko podľa platného zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkoých spoločenstvách sa musia PS bez právnej subjektivity, čo sa týka aj nášho spoločenstva pretransformovať s priítomnou nadpolovičnou účasťou (51%) na právny subjekt. Ak by nebola 51% účasť, notár nemôže overiť zápisnicu a spoločenstvo by išlo do likvidácie – zaniklo.

Dokumenty na stiahnutie:
Pozvánka na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 23.02.2014
(pdf, 129 kB)
N
ávrh na Zmluvu o založení spoločenstva podľa Z.z. č. 97/2013 (pdf, 175 kB)
N
ávrh Stanov podľa Z.z. č. 97/2013 (pdf, 175 kB)
Zoznam
členov - veľkosť podielu, počet hlasov (pdf, 69 kB)
Zoznam nezisten
ých vlastníkov, ktré zastupuje SPF (pdf, 50 kB)
Zákon č. 97
/2013 o Pozemkových spoločenstvách (pdf, 63 kB)


.................................................................................................................................................................................................................

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie LS PETIJA a spol. Orkucany, ktoré sa uskutoční 19.01.2013 o 14:00 v KD Orkucany

Valné zhromaždenie sa uskutoční v zmysle pozvánky a schváleného programu za účasti vlastníkov, čo bude uvedené v zápisnici a uzneseniach z valného zhromaždenia.

Pozvánku na Valné zhromaždenie a príslučšné dokumenty si môžete stiahnuť v odkazoch pod týmto textom.

Pozvánka na valné zhromaţdenie 19.1.2014

Finančná správa za rok 2013

Inventarizačná správa za rok 2013

.................................................................................................................................................................................................................

Úvod | Kontakty | Komentáre | LS Orkucany | Pre vlastníkov | Mapa stránky

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu